جدیدترین آهنگ های پیشواز

آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز جدید - کد آهنگ پیشواز

ساناز نخجوانی - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٥
 

ساناز نخجوانی - بخش اول

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
رنگ چهار گاه 5518715 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
حجاز کار2 5518713 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٥
 

ساناز نخجوانی - بخش دوم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
حجاز کار 5518712  امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تقسیم نی 5518711 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش چهارم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٥
 

ساناز نخجوانی - بخش چهارم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تقسیم قانون 5518705 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تقسیم کمانچه 5518703 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش پنجم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱
 

ساناز نخجوانی - بخش پنجم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پیش درآمد راک2 5518700 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پیشور ماهور2 5518696 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش ششم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٥
 

ساناز نخجوانی - بخش ششم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پیشور ماهور 5518695 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ سه گاه 5518694 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش هفتم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱
 

ساناز نخجوانی - بخش هفتم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ساز سماعی 5518693 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب سه گاه 5518692 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش هشتم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٥
 

ساناز نخجوانی - بخش هشتم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تقسیم عود3 5518691 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بداهه مخالف فرود 5518690 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش نهم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٥
 

ساناز نخجوانی - بخش ششم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تقسیم عود2 5518689 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بداهه نوازی کمانچه زابل 5518688 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش دهم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٥
 

ساناز نخجوانی - بخش دهم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تقسیم عود 5518687 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بداهه نوازی کمانچه 5518686 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی و ارسین چلیک
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٥
 

ساناز نخجوانی و ارسین چلیک

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
کاتیبیم2 5518709 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کاتیبیم 5518708  امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
یوروک 5518704  امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نقش راست 5518697  امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی و مجتبی عسگری
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٠
 

ساناز نخجوانی و مجتبی عسگری

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ساز و آواز 5518714 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
امان 5518706 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تصنیف راک2 5518702 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی و مجتبی عسگری - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٠
 

ساناز نخجوانی و مجتبی عسگری - بخش دوم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تصنیف راک 5518701  امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نقش راست 2 5518698  امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش سوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٠
 

ساناز نخجوانی - بخش سوم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
مشق رومی 5518710 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
عود و نی و کمانچه 5518707 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ساناز نخجوانی - بخش یازدهم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٠
 

 

ساناز نخجوانی - بخش یازدهم

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پیش درآمد سه گاه جنگ2 5518685 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پیش درآمد سه گاه جنگ 5518684 امرالله شاه ابراهیمی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٠
 

پایور و تهرانی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
درآمد دوم 5516576  
گوشه جامه دران 5516577  
حزین 5516578  
سارنج 5516573  
ضربی مقدمه 5516574  
درآمد اول 5516575  
نغمه عشاق 5516570  
دشتستانی 5516571  

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
پایور و تهرانی-آلبوم زرد ملیجه-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٠
 

پایور و تهرانی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
چهار مضراب درآمد 5516610  
عشاق 5516609  
مثنوی افشار 5516584  
قرایی 5516579  
چهار مضراب قرایی 5516580  
عراق 5516581  
رهاوی 5516582  
شاه ختایی 5516583  

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
گروه ضربانگ-آلبوم نغمه ی خوابگرد
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

گروه ضربانگ

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نغمه خوابگرد 5514327
پژواک دوایر 5514328
آواز راست 5514329
ضربی راست 5514330
تکنوازی کاهون 5514331
سیر آتش 5514332
همایون 5514333
2ضربی راست 5515118
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
عبدالله قربانی-تار و کمانچه-بخش سوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

عبدالله قربانی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
اصفهانک 5516255
بیات شیراز 5516256
سوسپمیشم 5516257
رنگ 5516258
خیل روان 5516259
درآمد بیات شیراز 5516254

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عبدالله قربانی-تار و کمانچه-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

عبدالله قربانی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
برداشت 5516268
رنگ2 5516260
زیر بیات شیراز 5516261
خاوران 5516262
عزال 5516263
گوشه ی عزال 5516264

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عبدالله قربانی-تار و کمانچه-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢
 

عبدالله قربانی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
مویه 5516269
رنگ سه گاه 5516270
سه گاه 5516271
عاشقی سایاقی 5516272
مراقبه 5516265
دلربا 5516266
زابل 5516267

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
سهیل نفیسی
نویسنده : نیلو - ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

سهیل نفیسی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
آی آدم ها 551590

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
شهرام صارمی-آلبوم عاشق نامه 1
نویسنده : نیلو - ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

شهرام صارمی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
عروس 5513287
قصه عشق 5513288
بانگ جدایی 5513290

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
صدیق تعریف-آثاری از حسین دهلوی
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

صدیق تعریف

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
گفتگوی دل 5517273

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ظریف
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

ظریف

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
وصال 551296
تک نوازی تار 551297

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
عباس ظهیرالدینی-ویلنسل-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

عباس ظهیرالدینی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
کنسرتو 5516490
کنسرتو2 5516491
ویوالدی 5516488
ایکلس 5516456
سونات 5516457
سونات2 5516458
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
عباس ظهیرالدینی-ویلنسل-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

عباس ظهیرالدینی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
قو 5516492
کوپرن 5516493
کوپرن2 5516494
شاعر و دهقان 5516495
آریا 5516496
ویوالدی2 5516489

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
علیرضا افتخاری
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

علیرضا افتخاری

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
شوشتری 551886
دل را ببین 5513463
برای هم 5513464
چلچله 5513465
عاشقا سلام عاشقا درود 5513467
شور مستی 5513468
اگه دل دل باشه 5513469
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
علیرضا افتخاری
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

علیرضا افتخاری

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
اگه بودی 5513470
ای دل سرمست 5513471
یه چکه ماه 5513472
شدم مست از روی خوش 5515916
بیا تا گل بر افشانیم 5515894
اگر غم لشگر انگیزد 5515895
آهوی وحشی 5515888

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
علیرضا افتخاری
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

علیرضا افتخاری

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
دشت 5515889
راز و نیاز 5515890
بختیاری 5515891
آمد بهار 5515884
سماع آسمان 5515885
عشاق 5515886
فرود 5515887
سمن بویان 5515883

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
فرشید افسری راد-آلبوم بهار
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

فرشید افسری راد

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نجوای جویبار 5513407
لیلی 5513408
بیکران 5513409
ای عاشقان 5513410
فراق 5513411
بهار 5513412
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
کامبیز گنجه ای
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

کامبیز گنجه ای

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تنبک 5516179
وندیداد 5516174
بداهه نوازی 5516175
سوار 5516176
تنبک و نقاره 5516177
شکوه 5516178

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
کریم صالح عظیمی-آلبوم آوای همایون
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

کریم صالح عظیمی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پیش درآمد همایون 5512952
ساز و آواز 5512953
تصنیف همایون 5512954
ساز و آواز2 5512955
وصف آفریننده 5512956
ضربی شوشتتری 5512957
آواز شوشتری 5512958
راز و نیاز 5512959
ساز و آواز3 5512960
ساز و آواز4 5512961
مستانه 5512962
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
کورس سرهنگ زاده
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

کورس سرهنگ زاده

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
شبگرد 551457
پیک سحری 551458
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
علیرضا گلبانگ-آلبوم رقص بهار
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

علیرضا گلبانگ

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
رخ آفتاب 5513658
جامه دران 5513659
باغ ارم 5513660
بیات راجه 5513661
نقش جمال 5513662
عشاق 5513663
ارغوان 5513664
خاتمه 5513665
چهار مضراب اصفهان 5513666
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
گروه ضربانگ-آلبوم نغمه ی خوابگرد
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

گروه ضربانگ

 

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نغمه خوابگرد 5514327
پژواک دوایر 5514328
آواز راست 5514329
ضربی راست 5514330
تکنوازی کاهون 5514331
سیر آتش 5514332
همایون 5514333
2ضربی راست 5515118
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
گروه هم آوایان-آلبوم نوبانگ کهن-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٧
 

گروه هم آوایان

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
جان من 5513733
کرشمه 5513734
کرشمه2 5513735
مجلس افروز 5513736
نغمه 5513737
شهناز 5513738
مقدمه گریلی 5513783

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی-آلبوم سرخانه
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نی هستی 551928
نی زندگی 551929
نی چکاوک 551930
نی جویبار 551931
نی نسیم 551932
کاروان 5513349

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی-آثاری از استاد ابوالحسن صبا
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
دیلمان 5513350
درآمد سه گاه 5515446
سامانی 5515447
زابل 5515448
بهارمست 5515449
کرشمه و مویه 5515450
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
حسین عمومی-آثاری از استاد ابوالحسن صبا
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 
حسین عمومی
نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
مخالف 5515451
بشنو از نی 5515452
قرایی 5515453
درآمد دشتی 5515454
زرد ملیجه 5515455
گیلکی 5515456
رنگ دشتی 5515457

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و کیا طبسیان-آلبوم آتش عشق
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و کیا طبسیان

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
زرد ملیجه2 5516153
مست مست 5516154
چهار مضراب 5516149
حسینی 5516150
مثنوی کرد 5516151
زرد ملیجه 5516152
پیش درآمد 5516145
مثنوی شور 5516146
شرح مثنوی 5516147
آتش عشق 5516148

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و مجید خلج-آلبوم نی هزار آوای عشق-بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
فیلی 5516007
ضربی دلکش 5515989
راک هندی 5515990
بیات راجه 5515991
هزار آوای عشق 5515992
رنگ 5515993

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و مجید خلج-آلبوم نی هزار آوای عشق-بخش دوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ضربی حصار 5515984
شکسته 5515985
ضربی شکسته 5515986
حزین 5515987
دلکش 5515988
درآمد 5515980
چهار مضراب 5515981

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و مجید خلج-آلبوم نی هزار آوای عشق-بخش سوم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
گشایش 5515982
حصار 5515983
طوسی 5515979
دیلمان 5516851
راز و نیاز 5516848
صبا 5516849
رنگ فرح 5516850
(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)

 
 
حسین عمومی و مجید خلج-آلبوم نی هزار آوای عشق-بخش چهارم
نویسنده : نیلو - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
چکاوک 5516845
باوی 5516846
لیلی و مجنون 5516847
زنگوله 5516842
ساربان 5516843
پیش درآمد 5516844
خرامان 5516838

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
حسین عمومی و مجید خلج
نویسنده : پریسا - ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥
 

حسین عمومی و مجید خلج

نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ضربی زابل 5516839
مویه 5516840
ضربی منصوری 5516841
پیش درآمد دشتی 5516835
سارنج 5516836
پیش درآمد دشتی2 5516837

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
آهنگ پیشواز سنتی هوشنگ ظریف و فرامرز پایور بخش دوم
نویسنده : مهدی - ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٠
 

 

 

 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور

 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
چهار مضراب درآمد 5512574 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
چهار مضراب درآمد 2 5512575 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
درآمد مویه 5512576 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
درآمد مویه 2 5512577 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
درآمد مویه 3 5512578 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
درآمد مویه 4 5512579 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
درآمد مویه 5 5512580 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
چهار مضراب مخالف 5512581 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
چهار مضراب مخالف 2 5512582 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
مخالف سه گاه 5512583 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
مخالف سه گاه 2 5512584 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
مخالف سه گاه 3 5512585 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575) 


 
 
آهنگ پیشواز سنتی هوشنگ ظریف و فرامرز پایور بخش اول
نویسنده : مهدی - ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٠
 

 

 

هوشنگ ظریف و فرامرز پایور

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
درآمد داد شکسته 3 5512560  هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
درآمد داد شکسته 4 5512561 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
درآمد داد شکسته 5 5512562 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
درآمد داد شکسته 6 5512563 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
درآمد داد شکسته 7 5512564 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
قطعه خوارزمی 5512565 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
قطعه خوارزمی 2 5512566 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
دلکش سروش 5512567 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
دلکش سروش 2 5512568 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
دلکش سروش 3 5512569 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
دلکش سروش 4 5512570 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
دلکش سروش 5 5512571 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
دلکش سروش 6 5512572 هوشنگ ظریف و فرامرز پایور- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
احسان عبایی-آلبوم طلیعه دشتی
نویسنده : نیلو - ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٧
 

احسان عبایی-آلبوم طلیعه دشتی - آلبوم سماع - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

احسان عبایی-آلبوم طلیعه دشتی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
تکنوازی سه تار 5513758  احتشامی و بنایی-آلبوم راز باغ- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
احتشامی و بنایی-آلبوم راز باغ
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٧
 

 احتشامی و بنایی-آلبوم راز باغ

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
باغ عشق 551808  احتشامی و بنایی-آلبوم راز باغ- آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
راز باغ 551810  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
پیانو شورانگیز 551811 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
امیر صراف-آلبوم 33 قطعه برای پیانو-بخش دوم-آهنگ پیشواز ایرانسل
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٧
 

امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

امیر صراف - آلبوم  33 قطعه برای پیانو 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
معما 5516308  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
آواز 5516307  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
مینیاتور3 5516306  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
دلتنگی 5516305  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
باگاتل3 5516304 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir 
مینیاتور2 5516303  امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - بخش اول
نویسنده : نیلو - ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٧
 

امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

امیر صراف - آلبوم  33 قطعه برای پیانو 

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
باگاتل4 5516314 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
شادی و غم 5516313 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
گلایه 5516312 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
عاشقانه 5516311 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
یاد 5516310 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir
کاپریس 5516309 امیر صراف - آلبوم 33 قطعه برای پیانو - آهنگ پیشواز ایرانسل - rbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
احسان ذبیحی فرد - آلبوم سرخانه
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٠
 

 احسان ذبیحی فرد - آلبوم سرخانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

احسان ذبیحی فرد - آلبوم سرخانه

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ای وای ای وای 5513341 احسان ذبیحی فرد - آلبوم سرخانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دل ما 5513348 احسان ذبیحی فرد - آلبوم سرخانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱
 

سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.irسوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
درد ها و افتخارات یک تاریخ 5513802 سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رفته با آب های زمان 5513803 سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آخرین قصه شهرزاد 5513804 سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
عشق سخن می گوید 5513805 سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
از خود عبور کردن 5513806 سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
وقتی از هم جدا می شویم 5513807 سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رهایی از یک رویا 5513808 سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
زمان بی نام 5513809 سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سیمرغ فراموش شده 5513814 سوسن شاکرین - آلبوم ایراندخت - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
آثاری از علی نقی وزیری - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٩
 

آثاری از علی نقی وزیری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

آثاری از علی نقی وزیری

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
رنگ سه گاه 5517556 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
گلزار 5517557 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خریدار 5517558 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ دختر من 5517821 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ شش 5517822 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ ماهور 5517823 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ چهارگاه 5517824 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ خجسته 5517818 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ گنجشکک 5517819 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ زیبا 5517820 آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٩
 

 آثاری از علی نقی وزیری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

آثاری از علی نقی وزیری

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
دخترک ژولیده 5517546  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بداهه نوازی چهارگاه 5517547  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
موزیکال 5517548  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ردیف عالی 5517549  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بداهه سرایی در بیات اصفهان 5517550  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بند باز 5517551  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بداهه سرایی ماهور 5517552  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کاروان 5517553  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ دشتی 5517554  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
قطعه دشتی 5517555  آثاری از علی نقی وزیری - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
داود عزیزی - مقام باستان
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۸
 

داود عزیزی - مقام باستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

داود عزیزی - مقام باستان

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سماع 5517817  داود عزیزی - مقام باستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سحری 5517814 داود عزیزی - مقام باستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 
گل و خار 5517815  داود عزیزی - مقام باستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
جلوشاهی 5517816  داود عزیزی - مقام باستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ساروخانی 5517812  داود عزیزی - مقام باستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ترز 5517813  داود عزیزی - مقام باستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خان امیری 5517811  داود عزیزی - مقام باستان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مرتضی محجوبی - پیانو نوازی1
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٧
 

 مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

مرتضی محجوبی - پیانو نوازی1

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سه گاه 5517803 مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
همایون 5517804 مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دشتی 5517799 مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بیات ترک2 5517800 مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ابو عطا 5517801 مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
افشاری2 5517802 مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مرتضی محجوبی - پیانو نوازی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٦
 

مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

مرتضی محجوبی - پیانو نوازی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سه گاه 5516094  مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ابوعطا 5516078 مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 
دستگاه همایون 5516079  مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بیات اصفهان 5516080  مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بیات ترک 5516076  مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
افشاری 5516077  مرتضی محجوبی - پیانو نوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش سوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٥
 

 ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

ایمان وزیری - تکنوازی تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
مقدمه 5517090 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 
آواز و داد 5517091 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 
چهارگاه 5517846  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ماهور 5517847  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شور 5517842  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دشتی 5517843  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
همایون 5517844  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سه گاه 5517845  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٢
 

ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

ایمان وزیری - تکنوازی تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
زنگ شتر 5517105 ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهارپاره 5517096 ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب 5517097  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کار عمل 5517098  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شکسته 5517100  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
فیلی 5517092  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نیشابورک 5517093  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تصنیف و فرود 5517094  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
راک ضربی 5517095  ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱
 

ایمان وزیری - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

ایمان وزیری - تکنوازی تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
بوستان سعدی 5517106 ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 
مثنوی 5517107 ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 
رنگ2 5517108  ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
مقدمه و ضربی 5517109  ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سه گاه و مویه 5517110  ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شهر آشوب 5517101  ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
مقدمه و مهربانی 5517102  ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تصنیف 5517103  ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد2 5517104  ایمان وزیری - تکنوازی تار - بخش اول - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
ایمان وزیری - موسیقی مجلسی
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٠
 

ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

ایمان وزیری - موسیقی مجلسی

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
هدایت 5513478 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دوئت برای ویولنسل و پیانو 5513479 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
من سردم است 5513480 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تهران 5513481 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
طرز 5513482 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد 5513483 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ 5513484 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رودکی 5513485 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خوابگرد 5513510 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
حبسیه 5513511 ایمان وزیری - موسیقی مجلسی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
احمد عبادی - تکنوازی سه تار
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۸
 

احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

احمد عبادی - تکنوازی سه تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
دستگاه شور 5517707 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز ابوعطا 5517708 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز بیات ترک 5517709 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دستگاه چهارگاه 5517710 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دستگاه سه گاه 5517711 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز بیات اصفهان 5517712 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز افشاری 5517713 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دستگاه ماهور 5517830 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سه گاه 5517828 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پنج گاه 5517829 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز دشتی 5517825 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز ابو عطا 5517826 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دستگاه همایون 5517827 احمد عبادی - تکنوازی سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳
 

شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
در گلستانه 5517741 شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آبادی 5517742 شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
من چه سبزم 5517747 شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شهیدان خدایی 5517749 شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تا شقایق هست 5517750 شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بیشه 5517751 شهرام ناظری - آلبوم در گلستانه - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
سعید هرمزی - سه تار
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٥
 

سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

سعید هرمزی - سه تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
لیلی و مجنون 5517540  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
اصفهان 5517541 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شوشتری 5517542 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ماهور ضربی 5517543 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
گشایش 5517544 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خسروانی 5517545 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دستگاه شور 5517559 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز دشتی 5517560 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز بیات ترک 5517561 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز ابوعطا 5517562 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز افشاری 5517563 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز شوشتری 5517564 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
مهدی فلاح - تکنوازی تار
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢
 

مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

مهدی فلاح - تکنوازی تار

نام

کد آهنگ پیشواز

گوش کردن
شکسته
  اصفهان
5517115 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
گوشه شور 5517088 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تصنیف جوانان 5517089 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سوز و گداز 5517086 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ضربی قدیمی2 5517087 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پیش درآمد بیات اصفهان 5517082 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهارمضراب بیات اصفهان 5517083 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بیات راجه 5517084 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تصنیف نوع بشر 5517085 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
فروردین 5517077 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نهیب 5517078 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ساقی نامه 5517079 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نصیر خانی 5517080 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ضربی قدیمی 5517081 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پیش درآمد 5517073 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب ماهور 5517074 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خوارزمی 5517075 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دلکش 5517076 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٧
 

 کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
اشک و آه 551914 کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درد جان سوز 551915 کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کوی جانان 551916 کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سرو سهی 551917 کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
زابل 551918 کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ساز 551919 کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نسیم 551920 کاوه دیلمی - آلبوم یاد یار مهربان - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
شهرام ناظری
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۸
 

 شهرام ناظری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

شهرام ناظری

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
سرمستم 551471  شهرام ناظری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شب و خاموشی 551472  شهرام ناظری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
موج بحر 551473  شهرام ناظری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
اصفهان 551922  شهرام ناظری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
در بهار امید 551935  شهرام ناظری - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٩
 

لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
نقاش 5517504 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
قماش 5517505 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
ناشناخته 5517506 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شناخت 5517507 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دور و بر هم 5517508 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
عشق و مرگ 5517509 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
در برابر آنها 5517510 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
او مادرش بود 5517511 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٠
 

لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
خوب 5517512  لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پلاتینو 5517513 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خانه 5517514 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کاری نمی شد کرد 5517515 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
وفادار 5517516 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
حساس 5517517 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شاگرد 5517518 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
براویسیمو 5517519 لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - بخش سوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱
 

لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

لیلی افشار - آلبوم 24 کاپریوی گویا

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
درد 5517520 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
عقل 5517521 سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نخ می ریسید 5517522  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
هدیه به استاد 5517523  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
طلایی رنگ 5517524  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پرواز 5517525  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
استاد نکوروی 5517526  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رویا 5517527  سعید هرمزی - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
هوشنگ ظریف - تار
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢
 

هوشنگ ظریف - تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

هوشنگ ظریف - تار

نام کد آهنگ گوش کردن
آواز
  بیات اصفهان
5517605  هوشنگ ظریف - تکنوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
اتود دشتی 5517606  هوشنگ ظریف - تکنوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بند باز 5517607  هوشنگ ظریف - تکنوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دخترک ژولیده 5517608  هوشنگ ظریف - تکنوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز دشتی 5517609  هوشنگ ظریف - تکنوازی - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱
 

 گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
پیش درآمد ماهور 5517528 گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب داد 5517529  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دلکش 5517530  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب دلکش 5517531  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رضوی 5517532  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ ماهور 5517533  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پیش درآمد ابوعطا 5517534  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد ابوعطا 5517535  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب ابوعطا 5517536  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دنباله آواز ابوعطا 5517537  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
حجاز 5517538  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
رنگ ابوعطا 5517539  گروه نوازی پایور - آلبوم دلکش - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٩
 

سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
آواز نگاه 5513253 سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کهربا 5513254  سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شوق نگاه 5513299  سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
نسیم گل 5513300  سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
طبیب دل 5513301  سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آشنای نظر 5513302 سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 
تازه بهار 5513304  سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آتش دل 5513473  سیامک شجریان - آلبوم طبیب دل - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
موسی معروفی - آلبوم تار
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٧
 

موسی معروفی - آلبوم تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

موسی معروفی - آلبوم تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
آواز بیات کرد 5517453 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دستگاه همایون 5517454 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دستگاه ماهور 5517455 مهدی فلاح - تکنوازی تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢۳
 

 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
صورتگی نقاش 5516659 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
تک درختی 5516660 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
کجاوه 5516661 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
غروب ساحل 5516662 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
طلوع آفتاب 5516663 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
سامسارا 5516664 منوچهر سهیلی - آلبوم طلوع آفتاب - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

(نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٩
 

 شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ساز و آواز 5515918 شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد 5515914  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خزان 5515909  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
صبوح 5515910  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
مجنون 5515911  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
مثنوی2 5515912  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شوریده 5515913  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
چهار مضراب2 5515905  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بیا ساقی 5515906  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
بیا ساقی2 5515907  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
شورانگیز 5515908  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
پیغام سروش 5516734  شهرام ناظری - آلبوم شورانگیز - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
یوسف فروتن - سه تار
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۸
 

یوسف فروتن - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

یوسف فروتن - سه تار

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
ابوعطا 5517600 یوسف فروتن - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
افشاری 5517601 یوسف فروتن - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 
دشتی 5517602  یوسف فروتن - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
همایون 5517603  یوسف فروتن - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
اصفهان 5517604  یوسف فروتن - سه تار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - بخش دوم
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢
 

فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
بیداد 5516045 فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
دل و دلبر 5516046 فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
هفت شهر عشق 5516042 فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
درآمد 5516039  فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
عراق و قرایی 5516040  فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
مقام صبا 5516041 فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
خواب رنگین 5516037 فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
جهار مضراب 5516038 فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir

 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 7575)


 
 
فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - بخش اول
نویسنده : hamid bagheri - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢
 

فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir 

فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره

نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن
رها از حصار 5516053 فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
فرود 5516052 فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
آواز حصار 5516047 فریبا هدایتی نیک فکر - آلبوم قطره - آلبوم دیدار - آهنگ پیشواز ایرانسلrbtt.persianblog.ir
فرود2 5516048